Review

Istanbul, Turkey

Cemil Topuzlu Open-Air Theatre

May 31, 2010


[Aras Ookuyucu]

Review by Aras Ookuyucu (in Turkish)E?er Blood on the Tracks'ten bir ?ey çalsayd? muhtemelen, prematüre
ejakülasyona kurban gidecektim dün ak?am. Kap?da beklerken,
"bilettik?tbiletik?t" diye ba??ran day?lar? a?t?k, kuyru?a girip yakla??k
%62 karbondioksit oranl? havay? soluyarak içeri girmeyi bekledik. Bu arada
çok avrupai bir genç akortsuz gitar?yla le? gibi Blowin in the Wind
çal?yordu, hemen yan?na gidip sanat?na sayg?m oldu?unu ama ti?ört satmas?n?n
daha çok para getirece?ini belirtecektim ki çok ilerlemi?tik söyleyemedim. Tam
kap?dan girdi?im an Rainy Day Women #12 & 35 ba?lad?, ko?a ko?a muhtemelen Cemil
Topuzlu in?a edildi?inden beri silinmemi? olan naylon po?etten tabureye oturdum.
?ark?lara gelelim yava? yava?, aç?kças? önceki setlistleri gözden geçirince
yakla??k olarak nelerle kar??la?aca??n? tahmin ediyor insan.

Ben biraz uzakta oldu?um için duymam?? olabilirim ama, e?er öyle de?ilse o
gruptaki basç?n?n yapt??? benim belli bir dönem bilmedi?im ?ark?larda amfiyi
k?s?p sadece götten uydurmama benziyordu. Zerre bas sesi duyamad?m.(ama
duyamamam?n ba?ka bir sebebi olabilir ona az sonra de?inece?im.) Davulu çalan
day?n?n ay? gibi konser deneyimi oldu?u çok belliydi, ve ayn? zamanda davulun
tonlar? muhte?emdi, bir konserde tonu kötü ayarlanm?? kick yüzünden karaci?erim
hasar gördü?ü için bir dönem tedavi görmü?tüm bu sefer muhte?emdi. Bir de lead
gitar? çalan day?daki enerjiye sahip olabilmek için, isostar'a ba??? yapma
karar? ald?m.

Neyse, di?er elemanlar? siktiredip olaya dönüyoruz. ?kinci ?ark? Lay Lady
Lay, son zamanlarda konserlerde çald??? tarzla ayn?yd? tabii ki baz?
terbiyesizlerin bundan ho?nutsuz oldu?u belliydi, çünkü ?ark?daki Monty
Python and the Holy Grail'deki arkadan hindistancevizi kabu?unu birbirine
vurarak gelen ko?an beygir(aka "d?g?d?k d?g?d?k") sesine benzer sesin
gelmesini beklediler ve avuçlar?n? yalad?lar. Duygusal ortam yarat?p çamurlu
taburelerde birbirlerine a?k ?ark?s? yollayamad?lar, keçinin yeni yorumu
sayesinde.

Sonra I'll be Your Baby Tonight'a geçti. Bu ?ark?n?n sonunda gitarda çok
güzel bir delay tonu tutturdu, hani RATM'?n wake-up'?n ortas?ndaki olay var ya,
i?te onun çok a??r ?ekilde tek akorla tekrarland???n? dü?ünün, burada di?er
gitarc?yla pasla?t?lar biraz zaten. O s?rada bir süre Dylan'la gözgöze
geldik,"Monteyn, terbiyesiz olay?m ki s?rf do?umgünün oldu?u için ?stanbul'a
geldim." bak??? vard? gözlerinde, ama ingilizce olunca biraz daha farkl? tabiî
?imdi tam anlatam?yorum. Amerikal?'n?n vücut dili bile farkl? oluyor caaaan?m.

Ard?ndan, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again'e geçtik, bu
?ark?y? normalde Blonde on Blonde'da dinlerken de genellikle yar?s?nda
ç?kt???m için bunun hakk?nda yorum yapamayaca??m sadece nakarat k?sm?nda "I love
You Baby layayayyayay baby" ?ark?s? gibi ya da "sayko kil?r kesköse" gibi sadece
o k?s?mlar?na e?lik ettim.(bu arada psycho killer'? Frans?zca k?s?mlar dahil
biliyorum, Frans?zl???ma bok sürdürmem, sadece genelleyeyim dedim.)

Sonra san?r?m, konserde dinleyiciyle aktif halde ilgilendi?i tek ?ark? Just Like
a Woman'a geçti. Nakarat?n? herkese söyletirken ayn? zamanda Djemil Topuzlu
yak?lan sigaralar yüzünden dumanalt? oldu, zaten bu ?ark?dan sonra bahsetti?im
bas? duyamam meselesine sebep olan olayla kar??la?t?m. Solumdaki insan ki?isi,
öyle bir alk??l?yordu ki tahminimce plaza hayat?nda sabahtan ak?ama kadar bir
devenin hörgücünde ya? biriktirmesi gibi götünde biriktirdi?i enerjiyi komple
alk??a verdi. Benim de sol kula??mda bir sorun var,gençli?imde zerre akusti?i
olmayan hal?fleks kapl? depolarda çalarak sol kula??m? bozdu?um için bu tip sert
seslere dayanam?yor. Neyse ben sol kula??m? yitirdim ve konserin geri kalan?n?
mono olarak dinlemek durumunda kald?m o ?ah?s yüzünden. Sonra yan?mdaki
arkada??ma "yieaa The Beatles'? tek kulakl?kla dinledin mi lan ne acaip dimi?"
gibi bir ?eyler demeyi planlad?m ama hiç mümkün olmad?.

Çünkü muhte?em düzenlemeli ve çok sert bir Honest with Me geldi, ard?ndan da A
Hard Rain's A-Gonna Fall geldi, ki itiraf etmeliyim ben de geç anlad?m bunun A
Hard Rain's A-Gonna Fall oldu?unu ama be?endim yani, zaten orada sahneye ç?k?p
da Nihat Do?an'? yan?na al?p K?l?çdaro?lu'nun seçim ?ark?s?n? söylese yine
be?enirdim. Cold Irons Bound da zaten en az Honest with Me kadar sert ve
güzeldi, bunda dayanamay?p aya??m?n alt?nda wah-pedal? varm?? gibi davrand?m.
Hem wah-pedal?n?n nas?l kullan?ld???n? bilmedi?im hem de kullanmad???m için yine
ellerimle "tenni tenni tenneni tenene" ritmimi tutmaya devam ettim. Most Likely
You Go Your Way(and I'll Go Mine) muazzamd? zaten. Ayr?ca muazzam olmayan bir
?ey yoktu, tamamen tarafl? bir yorum okudu?unuzun da fark?ndas?n?zd?r zaten bu
kadar i?in bokunu ç?kard?ktan sonra, ama beni ba?lamaz valla. Ulan tabii tarafl?
olacak, hey allah?m ya. Neyse, Modern Times'?n en güzel ?ark?lar?ndan Spirit on
the Water geldi o çok güzeldi. Sonra, bana kal?rsa konserdeki en muazzam
performans?n oldu?u Highway 61 Revisited'? çald?lar, o bakkalarda sat?lan ufak
"ciyuvvc?ruvv" diye ses ç?karan düdük aksiyonu yoktu, zaten canl? çalarken hiç o
?ekilde çald? m? onu da bilmiyorum ama çok güzeldi. Konserde tek ?ark?y?
kaydetme hakk?m olsa kesinlikle bunu kaydederdim.

Ard?ndan Masters of War geldi, ama Türkiye'nin en uzun kad?n? önümde
oturuyordu, bunda dikilince ben de büfeyi izledim, yan?mdaki insanlara
bakt?m. ?ark? bittikten sonra ?srail'le ilgili gelecek en ortalama yorumlar?
dinlemeye koyuldum. Ard?ndan yine Modern Times'?n en sa?lam ?ark?lar?ndan
Thunder on the Mountain'? çald?, zaten bu ?ark?n?n hastas?y?m sahneye
atlamad?ysam ?ark?n?n güzelli?ini mono duydu?um ve ne kadar güzel oldu?unu tam
olarak alg?layamad???m içindir. Ard?ndan Ballad of a Thinman geldi, aç?kças? bu
?ekilde çal?naca??n? biliyordum, ancak bunu piyano tonuyla dinlemek çok ayr? bir
güzellik oldu?u için bunu buruk dinledim.

Herifler piyasadan kayboldu, sand?m ki konserin ilk yar?s? bitti, me?erse
adam list'i bitirmi? bis'e dönecekmi?. Vallahi bunu anlamad???m için
alk??layamad?m zaten "badana!" diye adam?n amblemini açt?lar sahnenin
arkas?nda. Sonra da geldi Like a Rolling Stone ve All Along the Watchtower
çald?. All Along the Watchtower'?n solosu Jimi Hendrix solosunu and?r?yordu bu
arada. Bunun House of the Rising Sun'? ba?ka day?yla ünlü olmu?ken tekrar
yorumlay?p kendine mal etmesi, sonra da Animals'?n yorumlay?p kendilerine mal
etmesi olay? gibi, All Along the Watchtower'da. Bir ara bitirirken dalga geçmek
için "goodbye France" mi dedi yoksa o s?rada delirdi?im için anlayamad?m m?
bilmiyorum ama grup elemanlar?n? sayd? zaten, iki ?ark? aras?nda. Bitti, tekrar
gelir diye çok alk??lad?k ama hemen radyo eksen gibi bir ?ey açt?lar galiba,
???klar yand? biz de vazgeçtik.

Aç?kças? konsere gelen insan kitlesinin genellikle orospu çocu?u a??rl?kl?
oldu?unu gözlemledim. Bunun yan?nda Türkiye'nin yüzünü kara ç?karmayacak
?ekilde "One more Cup of Coffee" ve "Hurricane"i ç??l?klar içinde isteyenler
oldu, onlar? tebrik ediyorum eminim, çalamad??? için Bob Dylan dün ak?amdan beri
a?l?yordur diye tahmin ediyorum. Ayr?ca insanlarda "ben dinliyorum ve sözlerini
özümsedim söyleyebilirim" gibi saçma bir hava atma hevesi gördüm. "Evet bu
?ark?y? da biliyorum, evet en iyi fan benim!" gibisinden. Can?m benim en iyi fan
sensin zaten 325 liran? vermi?sin. Ben o kadar veremedim zaten, elimde olsa
gitar? getirip götüren genç olmak isterdim. Ama bir Idiot Wind olsayd? ne kadar
güzel olurdu."

[TOP]

Click Here
to return to the
Main Page

page by Bill Pagel
billp61@execpc.com

Current
Tour Guide
Older
Tour Guides
Bob Links
Page
Songs
Performed
Set Lists
by Date
Set Lists
by Location
Cue
Sheets